Page 8 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 8

KIRMIZI KOLTUK    çocuklarına bir oyun oynamayı önerir, ağacın      si, TTOHUMLAMA Projesi, OPERASATT Projesi,
    altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü o     MUTLUETT Projesi gibi gibi. Bu Projeler çalışma
    meyveleri yemek olacaktır. Onlara, “Haydi, şimdi    arkadaşlarımızın fikir ve önerileriyle oluşturul-
    başla! Birinci olan meyveleri alacak!” O an bütün   muştur.Bu fikirleri üretip bizimle paylaşan çalışma
    çocuklar el ele tutuşur, koşarlar ağacın altına be-  arkadaşlarımıza derG1 E-Bülteni vasıtasıyla da
    raber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye     ayrı ayrı teşekkür etmek isterim.
    başlarlar. Antropolog neden böyle yaptıklarını sor-
    duğunda şu cevabı verirler; “Biz “ubuntu” yaptık:   ŞİRKETİMİZ HIZLA DEĞİŞİYOR, BU DEĞİŞİMDE
    Yarışsa idik, yarışı kazanan bir kişi olacaktı. Nasıl  ÜST YÖNETİCİ OLARAK SİZE BAĞLI ÇALIŞAN-
    olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi LARDAN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?
    ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz ubuntu yaparak
    hepimiz yedik.”                    İnsanların bir etki alanı vardır bir de yetki alanı.
    Güney-1 Bölge Müdürlüğümüz olarak bu şekilde
    bir birimize destek olmalıyız.Bizlerin, e-postaları-
    nın son cümlesi bizBİRiz sloganıdır.

    EKİP MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK ADINA NE-
    LER YAPIYORSUNUZ?


    Çalışma arkadaşlarıma işleri ile ilgili takdir ve
    geri bildirimlerimi muhakkak yaparım. Onlardan
    da GERİ BİLDİRİM almaya özen gösteririm. Bu
    konuyla ilgili olarak Konya’ da sicil bazlı perfor-
    mans değerlendirme sistemini getirdik. İlimizde
    performans değerlendirmelerimizi buna göre
    somut verilerden değerlendirir olduk. Üretilen iş
    sayılarına göre her çalışan ekip içerisindeki yerini
    görebiliyor. Bu değerlendirmedeki nihai hedefimiz,
    ürettiğimiz işleri aynı standartta yapıyor olmak.
    Ticari tarafta 2014 yılında başlattığımız OİS PRO-
    JESİ uygulamamızı, Operasyon birimlerimiz içinde
    takipteyiz projesi ile takip ediyoruz.


    ÇALIŞANLARLA İLETİŞİMİ NASIL SAĞLIYORSU-
    NUZ?

    “DAMLANIN GÜCÜ DEVAMLILIĞINDADIR”
    Çalışma arkadaşlarımla sürekli interaktif olarak
    iletişim halinde olmayı seviyorum. Kapım her
    daim açıktır ve en ücra köşedeki arkadaşımla
    bile göreve başladığımdan bu yana en az 3-4
    defa görüşmüşümdür. Her birine bizzat giderek     Etki edemeyeceğini düşündüğünüz bir konuda
    görüşmüşümdür. Arkadaşlarımın düşüncelerini      vakit kaybetmek mantıklı bir davranış değildir.
    dinlemişimdir. Çalışma esaslarımıza da yazdık. Her Etki edemeyeceğimiz bir konuda konuşmak en
    arkadaşım bana 7/24 saat her türlü iletişim ka-   nihayetinde olumsuz bir noktaya vardığında var
    nalından ulaşabilir. Bunun yanında çalışanlarımızın olan pozitif enerji ve motivasyonumuzu da alıp
    fikirlerini her ortamdan takip etmeye ve almaya    götürecektir. Bu yüzden asıl olan ajandamıza
    çalışıyoruz. Her bir fikri değerlendirilerek, fay-   yoğunlaşarak, işimi en iyi nasıl yaparım mantığıy-
    da-zarar analizi yapıyoruz. Faydalı gördüklerimizi   la hareket etmektir. Arkadaşlarıma hep söylerim,
    de il çapında, projelendirip uygulamaya alıyoruz.   bizler zaferden değil , sefere çıkmaktan sorumlu-
    Bu konuda ilimizde başarıyla uyguladığımız bir     yuz, Sonucunu düşünmeden, sonuca takılmadan
    dizi projelerimiz var. OİS Projesi, HASATT Proje-   önümüze konulan işi en iyi şekilde yaparsak ve
      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13