Page 6 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 6

KIRMIZI KOLTUK    filtrelerle anlık olarak takip eder olmuştuk. Uy-   uygun görmüştü. Hayatımda bende iz bırakan
    gunsuz abonelikleri bu şekilde tespit ediyorduk.    insanlardan biriside o dönem başmüdürümüz olan
    Bu projemiz sayesinde o dönemde Türkiye’de       İsmail İNAM’dır. İsmail İnam Bey, iş hayatımda iş
    şüpheli alacağı en az olan İl Müdürlüğü Mersin     kültürümün oluşmasında ciddi katkısı vardır. Yap-
    olmuştu.FRAUD Projesi Genel Müdürlüğümüze       tığın işle Şirketine, memleketine nasıl değer katılır
    teklif edilerek , projemiz GM tarafında geliştirildi  ondan öğrendim. Kişisel anlamda görüşlerimiz
    ve Türkiye’ye yaygınlaştırıldı.            çok örtüşmese de ondan öğrenebildiğim ve örnek
                               aldığım faydalanılacak yönlerini işime yansıtmaya
    TÜRK TELEKOMDA İLK KEŞKE DEDİĞİNİZ KARA-        çalıştım.
    RINIZ NE OLDU?
                                     “ELEŞTİRMEK KOLAYDIR,
    Türk Telekom da 3. yılında o dönem Pazarlama           ZOR OLAN TAKDİR ETMEK”
    Müdürlüğü (şimdiki Ticari Faaliyetler Müdürlü-
    ğü) görevi teklif edildi. Kariyer hedefim Santral   İnsanları eleştirmek kolaydır, zor olan takdir edi-
    Mühendisi olarak Türkiye’ deki en iyiler arasında   lecek yönlerini ortaya çıkarabilmektir. Her insanın
    olmaktı ve bu yüzden teklif edilen görevi kabul    eksik, aksak yönleri olabilir, çünkü hepimiz insanız
    etmemiştim. Bugün geldiğimiz noktada O gün      eksikliklerimizin olması gayet normal. Önemli olan
    bu kararımın yanlış olduğunu görüyorum. Farklı    insanların güzel yönlerini ön plana çıkartıp, buna
    birimlerde çalışmanın insanın ufkunu ve vizyonu-    karşılık aksayan yönleriyle ilgili faydalı geri bildi-
    nu geliştirdiğini düşünüyorum.             rim vererek, kişinin gelişimine katkı sağlamaktır.
                               Matematiği yapamadığı için öğrenciyi suçlama
    İŞ HAYATINIZDA İZ BIRAKAN ÇALIŞMA ARKA-        yerine, Resim yapabilirliğini, sesinin güzelliğini
    DAŞLARINIZDAN BAHSEDERMİSİNİZ?             görüp taktir edebilmektir. Balın lezzetinin sırrı ne-
                               dir? Her bir arının ,kendisine verilen görevi aksat-
    2005’ te özelleşmeden sonra Santral Müdürü ol-     madan, yükü dengeli paylaşarak görevini yerine
    dum. Başmüdürümüz İsmail İnam bu göreve beni getirmesi sonucu balın lezzeti oluşurmuş. Her      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11